Poskytnite svojim zamestnancom benefity, ktoré im zabezpečia nielen priestor pre kariérny rast, ale aj pre odpočinok a harmóniu v pracovnom a osobnom živote. A práve o benefitoch je program PLATINUM CITY CARD, vďaka ktorému sa držiteľovi karty otvorí svet plný zliav na rôzne produkty či služby z týchto oblastí:

Použitie sociálneho fondu podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
Ako zamestnávateľ môžete v rámci svojej sociálnej politiky poskytovať zamestnancom podľa §7 zákona č. 152/1994 Z.z. zo sociálneho fondu nasledovné prostriedky:
  • na stravovanie nad rozsah Zákonníka práce
  • na dopravu do zamestnania a späť
  • na služby, ktoré zamestnanec využíva
  • na regeneráciu pracovnej sily
  • na účasť na kultúrnych a športových podujatiach
  • zdravotnú starostlivosť  sociálnu výpomoc a pôžičky   doplnkové dôchodkové sporenie, okrem príspevku, ktorý je zamestnávateľ povinný
  • platiť podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
Príspevok z fondu môže zamestnávateľ poskytnúť nielen zamestnancovi, ale aj rodinnému príslušníkovi, za ktorého sa považuje manžel, manželka a nezaopatrené dieťa, poberateľovi starobného ( predčasného starobného, invalidného) dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku.
  
Tvorbu, výšku, použitie, podmienky poskytovania príspevkov z fondu a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovou organizáciou v kolektívnej zmluve, resp. vo vnútornom predpise, ak v organizácii nepôsobí odborová organizácia.