Preskúmať podľa

Vyhľadávanie

Názov prevádzky, mesta ...

Stratili ste sa?
Kliknite a vyberte svoje mesto alebo začnite vyhľadávať

Kategórie

regióny

Aquarea súťaž

Štatút súťaže vstupy do Aquarea Čierna voda
Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propaganá súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok I.
Organizátor Súťaže

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť SYGLO,s.r.o., Jána Šimka 4/12 03601 Martin, IČO: 505574469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 67218 (ďalej len „Organizátor“).
  Článok II.
  Trvanie Súťaže
 2. Súťaž sa uskutoní v období od 26.6.2024 do 10.7.2023 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“).
 3. Súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercov Súťaže dňa (ďalej len „Deň žrebovania“).
  Článok III.
  Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže
 4. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu (ďalej len „Účastník“).
 5. Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba (Účastník), ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto Štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. Organizátor vylúči zo Súťaže aj Účastníka, ktorý naďalej nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži alebo so spracúvaním svojich osobných údajov na účely konania Súťaže a požiada o to Organizátora.
  Článok IV.
  Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže
 6. Podmienkou účasti v Súťaži je v uvedenom termíne súťaže follownuť stránku platinum city card a aquarea na instagrame alebo facebooku, označiť osobu v komentári s ktorou daný vstup do Aquarea Čierna voda využije. Organizátor nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.
 7. Každá osoba, ktorá sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom a splní podmienky.
  Článok V.
  Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier
 8. Účastník, ktorý bude výhercom Súťaže (ďalej len „Výherca“) bude vyžrebovaný osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pritom podkladom pre žrebovanie budú osobné údaje (mená) súťažiacich, ktorí sa zapojili v komentároch pod príspevkom podľa vyššie zmienených podmienok.
 9. Celkovo prebehne jedno žrebovanie.
 10. Osoba poverená Organizátorom vyžrebuje v Deň žrebovania sedem výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v l. VI. ods. 1 tohto Štatútu.
 11. O informáciách o výsledkoch žrebovania budú v dňoch od 9.7.2024 do 16.7.2024 výhercovia upovedomení správou na sociálnych sieťach
 12. Následne bude Výherca osobou poverenou Organizátorom oboznámený s ďalším postupom pri prevzatí výhry.
 13. Za účelom odovzdania výhry je Výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť.
 14. Výherca stráca nárok na výhru, ak
  a) sa Organizátor nebude vedieť skontaktovať s Výhercom na základe údajov, ktoré poskytol;
  b) Výherca výhru odmietne;
  c) Výherca sa vzdá výhry;
  d) mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.
 15. V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru podľa l. V. ods. 7 tohto Štatútu, Organizátor uskutoní žrebovanie ešte raz.
 16. Výhra bude zaslaná Výhercovi kuriérom/doporučenou poštou/osobne na korešpondenčnú adresu, ktorú Organizátorovi oznámil po jeho kontaktovaní podľa čl. V. ods. 5 tohto Štatútu.
 17. V prípade, ak aj nový Výherca stratí nárok na výhru, Organizátor je oprávnený určiť ďalšie nakladanie s výhrou. Organizátor odošle výhru Výhercovi najneskôr do siedmich dní.
 18. Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry Výhercovi, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.
 19. Organizátor má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.
  Článok VI.
  Výhra v Súťaži
 20. Výhry v Súťaži sú nasledovné: 2 x jednorázové vstupenky do plážovej zóny na celý deň pre siedmich víťazov
 21. Namiesto výhry uvedenej v l. VI. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná na inú osobu.
 22. Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- € (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.
 23. Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočsnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov

 1. Organizátor týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to uvedené na webovej stránke https://platinumcitycard.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udelili Organizátorovi pri vyplnení kontaktného formuláru, ktorý im bude odoslaný Organizátorom.
 2. Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Článok VIII.
  Záverečné ustanovenia
 3. Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia Organizátorom a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.platinumcitycard.sk
 4. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora jednostranným vyhlásením, pri tom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v I. VIII. ods. 1 tohto Štatútu.
 5. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.
 6. Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.
 7. Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.
 9. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

V Bratislave dňa 24.06.2024
Organizátor:

SYGLO,s.r.o.